ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΜελέτες Βιωσιμότητας

Εξετάζουμε με αντικειμενικά κριτήρια τις προοπτικές βιωσιμότητας μιας ξενοδοχειακής επένδυσης είτε αφορά την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης είτε την αγορά μιας υφιστάμενης, με σκοπό να μειωθεί το επιχειρηματικό ρίσκο του επενδυτή. Η μελέτη θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο που θα αναδείξει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τις οικονομικές δυνατότητες, τις προκλήσεις και τους περιορισμούς, βοηθώντας τον επενδυτή να αποφασίσει εάν το επιχειρηματικό σχέδιο είναι βιώσιμο.

Προετοιμάζουμε την μελέτη του οικονομικού περιβάλλοντος τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο.

Διεξάγουμε την έρευνα της τοπικής αγοράς εξετάζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, τις τάσεις και τον ανταγωνισμό προκειμένου να καθορίσουμε πως αυτοί οι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την επένδυση.

Εκπονούμε μια μελέτη ανάλυσης της προσφοράς και ζήτησης όπου τοποθετούμε την προτεινόμενη επένδυση ανάμεσα στον ανταγωνισμό λαμβανομένου υπόψιν παραγόντων όπως αριθμός δωματίων και εγκαταστάσεων, παροχές, ισχυρό εμπορικό σήμα, πελατειακό μείγμα, πληρότητα, μέση τιμή δωματίου και συνολικά έσοδα.

Καταρτίζουμε τις οικονομικές προβλέψεις και τους αναλυτικούς προϋπολογισμούς αποτελεσμάτων χρήσης και αξιολογούμε τα αποτελέσματα των οικονομικών δεικτών της επένδυσης.     

Ανάπτυξη νέων ξενοδοχείων

Η Lamway Hotel Management Group διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στην ανάληψη της πλήρους υλοποίησης μιας ξενοδοχειακής επένδυσης ξεκινώντας από μηδενική βάση. Από την αρχική σύλληψη του έργου μέχρι το άνοιγμα ή και την συνεχιζόμενη λειτουργία της, οι υπηρεσίες μας καλύπτουν το σύνολο της διαδικασίας. Με λεπτομερή ανάλυση και προτάσεις που αφορούν:

  • Το πρότυπο concept της επιχείρησης αναπτύσσοντας το τόσο από απόψεως αρχιτεκτονικής και αισθητικής όσο και από απόψεως λειτουργίας.

  • Την επιλογή των αρχιτεκτονικών γραφείων, κατασκευαστικών εταιρειών, κτλ. για τον σχεδιασμό και την διαμόρφωση της εγκατάστασης, την διασφάλιση της λειτουργικότητας της και την τήρηση των προδιαγραφών.

  • Την τοποθέτηση της επένδυσης στην ξενοδοχειακή αγορά.

  • Την καταγραφή των αναγκών και των προδιαγραφών για την αγορά του πάγιου και λειτουργικού εξοπλισμού και την επιλογή των προμηθευτών εξοπλισμού.

  • Την οργάνωση της αποπεράτωσης των εργασιών βάσει χρονοδιαγραμμάτων.

  • Την ενημέρωση της ιδιοκτησίας για την νομοθεσία που αφορά την λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων και τις απαραίτητες ενέργειες που θα πρέπει να γίνονται προκειμένου να πληρούνται όλα τα προαπαιτούμενα.

Μπορούμε να παρέχουμε συμβουλές σχετικά με όλες τις παραπάνω ή σε επιλεγμένες υπηρεσίες που αφορούν τις φάσεις της διαδικασίας ανάπτυξης, τόσο για νέες κατασκευές όσο και για μεγάλης κλίμακας ανακαινίσεις που θα δημιουργήσουν την ανάγκη επανατοποθέτησης στην αγορά.

Συνδέουμε το κεφάλαιο επένδυσης με την ανάπτυξη στόχων και τις λειτουργικές πραγματικότητες. Διασφαλίζουμε ότι το αρχιτεκτονικό όραμα είναι συμβατό με το αρχικό concept, είναι σύμφωνο με τον προϋπολογισμό και καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες και στόχους, συμπεριλαμβανομένων του κόστους λειτουργίας, της τοποθέτησης στην αγορά και της τιμολόγησης.

Μελέτη Λειτουργίας ξενοδοχειακών μονάδων

Για νεόδμητες ξενοδοχειακές μονάδες που μόλις ξεκινούν την λειτουργία τους ή ακόμη και για υφιστάμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που επιθυμούν να αποκτήσουν ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων τους, βασισμένη σε αποδεδειγμένα επαγγελματικά πρότυπα, είναι απαραίτητη η εκπόνηση μιας μελέτης λειτουργίας.

Η μελέτη ξεκινά με την διασαφήνιση από την πλευρά του ιδιοκτήτη των προσδοκιών και του οράματος για την επιχείρηση. Κατόπιν δημιουργείται ένα αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο που θα αναδείξει με συγκεκριμένες ενέργειες και στόχους την κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθηθεί.

Δημιουργείται πλάνο του marketing που περιέχει την ανάλυση του προϊόντος, της περιοχής και της αγοράς, την εύρεση των καταλληλότερων τμημάτων αγοράς, την εξέταση του υπάρχοντος ανταγωνισμού στην περιοχή όπου πρόκειται να δραστηριοποιηθεί το ξενοδοχείο καθώς και στην ευρύτερη περιοχή, την στρατηγική marketing με καθορισμένους στόχους, την ανάλυση SWOT και την διαφημιστική πολιτική.

Ακολουθεί το πλάνο των πωλήσεων με τον καθορισμό των τιμών δωματίων ανά περίοδο και τμήμα αγοράς και την διαμόρφωση της πολιτικής προώθησης πωλήσεων του ξενοδοχείου στο εξωτερικό και το εσωτερικό.

Καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των τμημάτων με αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας για κάθε τμήμα και προσδιορίζεται η κατάλληλη τιμολογιακή πολιτική για κάθε προϊόν και υπηρεσία.

Καθορίζεται η στελέχωση, βαρδιοποίηση, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προσωπικού.

Προετοιμάζεται αναλυτικός προϋπολογισμός μισθοδοσίας και αναλυτικός προϋπολογισμός αποτελεσμάτων χρήσης. 

Διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων

Το όραμά μας είναι η επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων μέσα από την μοναδική μας προσέγγιση για την διαχείριση της φιλοξενίας. Σχεδιάζουμε κεντρικά, εφαρμόζουμε αποκεντροποιημένα. Οι υπηρεσίες μας ξεκινούν από τον σχεδιασμό των στρατηγικών που θα προσδώσουν αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη: Την ιδιοκτησία, τους επισκέπτες, τους εργαζόμενους. Βασιζόμαστε σε μια στοχοπροσανατολισμένη οργάνωση των υπηρεσιών με εφευρετικές λύσεις διαχείρισης. Παρέχουμε τα πρότυπα συστήματα, τα εργαλεία, την καθοδήγηση και τις τεχνικές στα ταλαντούχα μέλη της ομάδας μας για να κάνουν την διαφορά: Να εξασφαλίσουν υψηλότερο μερίδιο αγοράς, ικανοποιημένους επισκέπτες και ανώτερη οικονομική απόδοση για τους επιχειρηματικούς εταίρους μας.

Εστιάζουμε στην πελατοκεντρική φιλοσοφία λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας επικεντρώνοντας τις προσπάθειες μας στην εμπειρία του πελάτη.

Παράλληλα, παρακολουθούμε τις εξελίξεις στις υποδομές τεχνολογίας προκειμένου να εντοπίζουμε τομείς που προσφέρουν ευκαιρίες για μεγαλύτερη ανάπτυξη και επιδόσεις που μεγιστοποιούν τα οικονομικά οφέλη.

Παρέχουμε οικονομικές αναφορές σε τακτική βάση, βασισμένες σε διεθνή πρότυπα που μας εξασφαλίζουν συστηματική παρακολούθηση της οικονομικής εικόνας της επιχείρησης, ακρίβεια στοιχείων και διαφάνεια. Η ικανότητά μας να λαμβάνουμε εγκαίρως, μελετημένες αποφάσεις βασισμένες σε αντικειμενικά δεδομένα, δίνει στους πελάτες μας ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Έχοντας μια μακροχρόνια πορεία στον τουριστικό κλάδο και διαθέτοντας έναν ικανό αριθμό ξενοδοχείων και καταλυμάτων εξασφαλίζουμε σε πολλές περιπτώσεις αγοραστική δύναμη που μας επιτρέπει να προμηθευόμαστε προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαίους προμηθευτές και εμπορικά σήματα σε μειωμένες τιμές, τις οποίες μεταφέρουμε στους επιχειρηματίες.

Διαχείριση Πωλήσεων & Marketing

Σε ένα διαρκώς αυξανόμενο, ανταγωνιστικά, περιβάλλον όπως αυτό του τουριστικού τομέα, οι προκλήσεις που αφορούν την στρατηγική του marketing και των πωλήσεων είναι συνεχείς.

Από την άλλη, οι ανεξάρτητοι ξενοδόχοι συχνά δεν διαθέτουν τους πόρους, τον προϋπολογισμό ή τα προγράμματα πιστότητας των μεγάλων διεθνών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, χάνουν ένα μερίδιο της αγοράς από τον ανταγωνισμό και δεν έχουν την δυνατότητα να εκμεταλλευτούν την πραγματική δυναμική των εσόδων τους.

Επιδιώκοντας να υποστηρίξουμε ξενοδοχεία και καταλύματα που επιθυμούν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της οργανικής τους ανάπτυξης, της αύξησης των πωλήσεων και της μεγιστοποίησης των εσόδων τους δημιουργήσαμε την Hotelising. Διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με την Lamway, η Hotelising είναι ένας ανεξάρτητος φορέας διαχείρισης πωλήσεων και marketing για ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων.

Με την πολύχρονη, εις βάθος εμπειρία μας στον τομέα των Πωλήσεων και της Διαχείρισης Εσόδων στον ξενοδοχειακό κλάδο, προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, από ξενοδοχεία πόλης έως πολυτελή boutique καταλύματα. Δημιουργούμε ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα ενεργειών που ταιριάζει στο προφίλ του ξενοδοχείου σας. Ένα πρόγραμμα που θα φέρει την μονάδα σας κοντά στους ανθρώπους που πραγματικά έχουν σημασία, όπως μεμονωμένους ταξιδιώτες, ταξιδιωτικούς πράκτορες και tour operators, οργανωτές συνεδρίων καθώς επίσης εταιρείες και οργανισμούς.

Γινόμαστε η απαραίτητη επέκταση του μάρκετινγκ και το τμήμα πωλήσεων της επιχείρησης, προσφέροντας σας μια προνομιακή θέση μεταξύ των βασικών παραγόντων του κλάδου.

Με ουσιαστική γνώση της συμπεριφοράς, των αναγκών, των απαιτήσεων και της αγοραστικής δύναμης του ταξιδιωτικού κοινού, είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στις απορίες σας και να λύσουμε τα προβλήματά σας.

Εμπορικές μισθώσεις ξενοδοχείων

Η Lamway προβαίνει σε επιλεγμένες μισθώσεις, με μακροχρόνιες συμβάσεις, τουριστικών καταλυμάτων εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές. Με αυτήν την μέθοδο, οι ιδιοκτήτες απαλλάσσονται από την ευθύνη λειτουργίας της επιχείρησης ενώ το κατάλυμα τους εντάσσεται σε μια αλυσίδα ξενοδοχείων με τεχνογνωσία ικανή για να αναβαθμιστεί ποιοτικά σε επίπεδο λειτουργίας, παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και αναγνωρισιμότητας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα καταλύματα δέχονται μιας σημαντικής κλίμακας ανακαίνιση προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον ολοένα και αυξανόμενο ανταγωνισμό, κάτι που οδηγεί στην σημαντική αύξηση του ύφους, της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και του συνολικού κύκλου εργασιών τους.

« επιστροφή Bookmark and Share

BOOK YOUR STAY ON LINE

 
 
 
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
facebook
linkedin
pinterest
instagram
tripadvisor
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:      LAMWAY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ | ΠΑΝΟΡΜΟΥ 71-73, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | ΑΘΗΝΑ 11524 \ T.: 210 3237621 | F.: 210 3237021 | M.: 6944427045 | EMAIL: info@lamway.gr  
SITE BY OVERRON  |   INCOM CMS  |   WEB PROMOTION